કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરો । Kuvarbai Mameru Yojana

E Samaj Kalyan in Gujarat provides a scheme for women through social welfare portal [esamajkalyan.gujarat.gov.in]. Kuvarbai Mameru Yojana provides a benefit of Rs 12,000 on the marriage of daughters from socially and economically weaker families. Kuwarbai has to register on e Samaj kalyan portal to avail Mameru Yojana. 12000 is provided to the bride in a direct bank account.


Kuvarbai Mameru Yojana: Ministry of Women and Child Development of Gujarat has launched a scheme called Kuvarbai Mameru Yojana.


“Kunvarbai no Mameru Yojana” has been running for a long time in the state of Gujarat for the welfare of daughters of poor families and to help them financially. In the Kuvarbai Nu Mameru Yojana, the assistance is paid directly to the bank account of the married daughters through DBT.


Kunvarbai's Mameru Yojana benefits the marriage of daughters from socially and economically weaker families. The assistance in this scheme is Rs. 12000/- (Ten Thousand) is deposited directly into the bank account through DBT.


The name of the scheme is Gujarat Kuvarbai nu Mameru Yojana

Language Gujarati and English

To the needy daughters in the objective state

Financially given after marriage.

Beneficiary Gujarat daughters

Amount of Assistance-1 Marriage before Date-01/04/2021

12,000 rupees assistance to such girls if done

Amount of Assistance-2 to Gujarat Girls Date-after 01/04/2021

Rs 12,000 assistance to married girls

Approved website esamajkalyan.gujarat.gov.in

Kuvarbainu Mameru Yojana Income Limit

The Social Justice and Empowerment Department has set an annual income limit of 1,20,000/- in rural areas and 1,50,000/- in urban areas under Kunwarbai Yojana.


What is Kunvarbai's mother's plan?

Kunvarbai's Mameru Yojana is a scheme run under the Social Welfare Branch of the Government of Gujarat which benefits Scheduled Caste and Scheduled Tribe girls. After those girls get married they can avail this scheme. This scheme is also known as Mangalsutra scheme.


In Mangalsutra Yojana financial assistance is provided by the government to the applicant. Which was earlier Rs.12,000, now it has been increased to Rs.12,000.


Kuvarbai Mameru Yojana Agenda

The scheme has been launched to provide financial assistance to the brides belonging to poor sections of Scheduled Castes and Scheduled Tribes after their marriage.


On the occasion of the marriage of two adult Scheduled Caste and Scheduled Tribe girls under Kunvarbaiina Mamera Yojana (to brides married after 1/4/2021) an assistance of Rs.12000/- will be paid as per the revised rate while to the brides married before this date as per the old rate. Assistance of Rs.10000/- will be paid.


Eligibility and criteria for the scheme for single women

Friends Before applying for the Kuvarbai Mameru Yojana Yojana scheme you need to know about the eligibility criteria of the scheme.


Candidates applying first should be permanent resident of Gujarat state.

This facility can be availed by the applicant at the time of his daughter's marriage.

Up to the marriage of two (2) adult girls of the family are eligible under this scheme.

The age of the bride should be 18 years at the time of marriage and the age of the youth should be 21 years.

Annual family income in rural areas is Rs. 1,20,000 should not exceed.

And for urban areas the annual income of the applicant is Rs. 1,50,000 should not be.

If a girl remarries, she will not be able to avail the benefit.

Assistance must be applied for within two years of marriage.

The assistance of the scheme will be available to women from seven Fera Group Scheduled Districts.

Necessary document for Kunvarbai affair scheme

Daughter's Aadhaar Card

Electoral card of girl

Aadhaar card of bride's father/guardian

Gender pattern of Virgo

Gender pattern of youth (if any)

Proof of Residence (Any one of Electricity Bill/Licence/Lease Agreement/Electoral Card/Ration Card)

Example of annual income of bride's father/guardian

Basis of date of birth of bride (L.C. / copy of date of birth / government doctor's certificate in case of illiterate)

Support Date of Birth of Youth (L.C. / Copy of Date of Birth / Government Doctor's Certificate in case of Illiterate)

Marriage Registration Certificate (Marriage Certificate)

Copy of first page of bank passbook / canceled check (with father/guardian's name after bride's name)

Affidavit of bride's father/guardian

Undertaking of bride's father/guardian

Instance of death if father is not alive

How to Apply for Mother of Kunvarbai Yojana?

You can apply for the Kunvarbai Mameru Yojana government scheme by going to the website of Samaj Kalyan.


First you have to register on e Samaj kalyan portal and id and password will be sent to your email id.


After registration you have to login with that ID password.


And after that you have to click on Kunvarbai's Mameru Yojana.


યોજનાનું નામGujarat Kuvarbai nu Mameru Yojana
ભાષાગુજરાતી અને English
ઉદ્દેશરાજ્યમાં જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓને
લગ્ન બાદ નાણાંકીય આપવામાં આવે છે.
લાભાર્થીગુજરાત દીકરીઓને
સહાયની રકમ-1તારીખ-01/04/2021 પહેલાં લગ્ન
કરેલા હોય તો તેવી કન્યાઓને 12,000 રૂપિયા સહાય
સહાયની રકમ-2ગુજરાતની કન્યાઓએ તારીખ-01/04/2021 પછી
લગ્ન કરેલા હોય તો તેવી કન્યાઓને 12,000 રૂપિયા સહાય
માન્ય વેબસાઈટesamajkalyan.gujarat.gov.in

 Kuvarbai Mameru Yojana registration form

Kuvarbai Mameru Yojana

Then you have to fill all the details in it.


આ યોજના આ સમયે માત્ર ગુજરાત રાજ્ય માં લાગુ કરવામાં આવી છે.

Important Link 

Official WebsiteClick Here
તમારી અરજીનું સ્ટેટ્સ જાણોClick Here
New User? Please Register Here!Apply Here
New NGO RegistrationApply Here
રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે ની પ્રોસેસ જાણોClick Here
Home PageClick Here

After that the documents will be uploaded.\Ekrar name has to be downloaded and details have to be filled in it and it has to be uploaded.

You can download the official details of the scheme after visiting the official website of the e Samaj Kalyan Yojana department.

Previous Post Next Post